CONTACT

Head Office:
Kenber Group 11/1 Muang-Sart Rd., Nong-Hoy, Muang, Chiangmai 50000 THAILAND
Tel : +66 53 015234-6
Fax : +66 53 015237-8
E-mail : kgtech@loxinfo.co.th

Bangkok Branch:
Kenber Building 636/7 Soi Ramkhamhaeng 39
Pracha-Uthit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310 THAILAND
Tel : +66 2934 6673-4
Fax : +66 2538 2236
E-mail : kgtech@loxinfo.co.th

สำนักงานใหญ่:
เคนเบอร์ กรุ๊ป เลขที่ 11/1 ถนนเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053-015234-6
แฟ็กซ์: 053-015237-8
อีเมล์: kgtech@loxinfo.co.th

สำนักงานกรุงเทพฯ:
อาคารเคนเบอร์ เลขที่ 636/7 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์: 02-9346673-4
แฟ็กซ์: 02-5382236
อีเมล์: kgtech@loxinfo.co.th

Kenber Geotechnic (Thailand) Co. Ltd.
HEAD OFFICE
Kenber Group
11/1 Muang-Sart Rd., Nong-Hoy, Muang, Chiang Mai 50000
Tel : +66 53 015234-6
Fax : +66 53 015237-8
E-mail: kgtech@loxinfo.co.th
BANGKOK OFFICE
Kenber Building
636/7 Soi Ramkhamhaeng 39
Pracha-Uthit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : +66 2934 6673-4
Fax : +66 2538 2236
E-mail: kgtech@loxinfo.co.th
Copyright © 2011
Kenber Geotechnic (Thailand) Co., Ltd.
All rights reserved.